• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด

คำสั่ง
       1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้บทที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด ต่อไปนี้
           การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด

Advertisements

บทที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด

คำสั่ง
      1.  ให้นักเรียน ศึกษาเอกสารใบความรู้ บทที่ 1 แล้วดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งในใบความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกความหมายของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 2. บอกวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมPro/DESKTOP 
 3. บอกที่มาของโปรแกรมPro/DESKTOP 
 4. บอกคุณสมบัติของการใช้ Hardware กับโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 5. รู้จักแถบเครื่องมือของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 6. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 7. รู้จักและใช้แถบเครื่องมือ คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 8. สามารถเปิดโปรแกรม และสร้างงานจากโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 9. รู้และเข้าใจพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 10. รู้และปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ ในการทำงานกับโปรแกรม Pro/DESKTOP 
11. สามารถบอกวิธีการสร้างวัตถุทางตัน 
 12. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างวัตถุทางตัน
 13. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
14. สามารถบอกวิธีการตัดมุมชิ้นงาน
 15. ปฏิบัติชิ้นงานการตัดมุมชิ้นงาน
 16. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
17. สามารถบอกวิธีการตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 18. ปฏิบัติชิ้นงานการตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
 19. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
20. สามารถบอกวิธีการปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทางตัน และการทำรูปโครงร่างมีมิติ
 21. ปฏิบัติชิ้นงานการปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทางตัน และการทำรูปโครงร่างมีมิต
 22. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
23. สามารถบอกวิธีการสร้างภาชนะรูปแก้ว
 24. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างภาชนะรูปแก้ว 
 25. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
26. สามารถบอกวิธีการการสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) /การสร้างข้องอและเจาะรู
 27. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) /การสร้างข้องอและเจาะร
 28. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
29. สามารถบอกวิธีการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร/การตัดมุมวัตถุ
 30. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร/การตัดมุมวัตถุ
 31. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน 
32. สามารถบอกวิธีการสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ/การสร้างอิฐบล็อค
 33. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ/การสร้างอิฐบล็อค
 34. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน 
35. สามารถบอกวิธีการออกแบบลูกกุญแจ/การสร้างรูปเกียร์อย่างง่าย
 36. ปฏิบัติชิ้นงานการออกแบบลูกกุญแจ/การสร้างรูปเกียร์อย่างง่าย
 37. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
38. สามารถบอกวิธีการสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
 39. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
 40. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
 41. สามารถบอกวิธีการสร้างกล่องและฝาบานพับ
 42. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างกล่องและฝาบานพับ
 43. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
44. สามารถบอกวิธีการสร้างโต๊ะ 
 45. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างโต๊ะ
 46. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
47. สามารถบอกวิธีการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว (Animation)
 48. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว (Animation)
 49. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ และสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงตลาด หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนักเรียนเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOPนักเรียนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้น

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน เลือกทำรายงานหัวข้อต่อไปนี้

 1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่้)
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์    (ศึกษาที่นี่)
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่)
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์(ศึกษาที่นี่)
  6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ (ศึกษาที่นี่)
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ทำรายงานออกมานำเสนอหน้าชั้น โดยให้เพื่อน
ที่อยู่ภายในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. กราฟิกหมายถึงข้อใด
     ก. การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์  ข. ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ
     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    ง. ไม่มีข้อใดถูก
2.  ข้อใดคือความหมายของ “คอมพิวเตอร์กราฟิก”
      ก.  สร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์  ข. สร้างและการจัดการภาพกราฟิก
      ค.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ง. การใช้งานกราฟิกที่ดี
3. พิกเซลมาจากคำว่าอย่างไร ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ
     ก. Picture กับ Else    ข. Picture กับ Element
     ค. Picture กับ Pixels    ง. Picture กับ Resolution
4.  ข้อใดคือความหมายของพิกเซล
      ก. จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
      ค.  จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ง.  ถูกหมดทุกข้อ
5. ภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดี ควรจะมีค่าความละเอียดข้อใด
     ก. 300 X 300 ppi    ข. 200 X 200 ppi
     ค. 600 X 600 ppi    ง. ถูกหมดทุกข้อ
6. วิธีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมี 2 แบบคือแบบใดบ้าง
     ก.  Raster , Bitmap    ข. Raster, Vector
     ค.  Raster, BMP    ง. Vector, BMP
7. การประมวลผลแบบ Vector หรือ Object-Oriented Graphics หรือเรียกว่าเป็นรูปภาพแบบข้อใด
    ก. Resolution     ข. Independent
    ค. Resolution-Independent   ง. Object-Independent
8.  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประเภทวาดรูป  
 ก.     CorelDRAW ข.  Adobe Illustrator
    ค.  AutoCAD                                               ง. ถูกหมดทุกข้อ
9.  ไฟล์รูปภาพที่มีส่วนขยาย .WMF เป็นไฟล์รูปภาพของโปรแกรมข้อใด 
 ก.     Adobe Photoshop ข.    Microsoft Office
      ค. Microsoft Windows                                  ง.     ถูกหมดทุกข้อ
10.  ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด  
 ก.    ความละเอียดมากขึ้น  ข. ความละเอียดคงที่
       ค. ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง                    ง.   ความละเอียดลดลง
11.  ภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป แบบใดสามารถตกแต่งความละเอียดของภาพสวยงามดีกว่า
 ก.     เวกเตอร์ ข. บิตแมปและเวกเตอร์
       ค. บิตแมป                                                ง.  ไม่มีข้อใดถูก
12.  เครื่องสแกนเนอร์มีหน้าที่อย่างไร
 ก.  แปลงภาพตัวอักษรให้เป็นข้อมูล ข.  แปลงภาพวาดให้เป็นข้อมูล
 ค.  แปลงเสียงให้เป็นข้อมูล                                 ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
13.  กระดานกราฟิก (Graphic Tablet) เป็นอุปกรณ์ในข้อใด 
 ก.   ช่วยวาดภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ได้ ข.   บอกตำแหน่งของการวาด
  ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.                                               ง.    ไม่มีข้อใดถูก
14.  สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอย่างไร
 ก.     CMY ข.  RGB
ค.      CMYK                                                          ง.     RED
15.  คำว่า อิเมจโปรเซสซิง (Image Processing) หมายถึงข้อใด
 ก.    การแสดงภาพเคลื่อนไหว  ข. การแสดงภาพโฆษณา
ค.    การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรูป            ง.  ถูกหมดทุกข้อ

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

หัวข้อเรื่องและงาน
1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
สาระสำคัญ
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก  การเกิดภาพบน เครื่องคอมพิวเตอร์    การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ งานกราฟิก  หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงาน ด้านต่าง ๆ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 2. อธิบายการเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 3. อธิบายการประมวลผลภาพแบบ Raster และ Vector ได้
 4. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
 5. อธิบายหลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 6. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆได้
ด้านทักษะ
1.  สามารถระบุได้ถึงหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
2. นำความรู้ที่ได้จากประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับการใช้งานด้านกราฟิกได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.  ความมีวินัย
2.  ความรับผิดชอบ
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5.  ความสนใจใฝ่รู้