• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การสร้างวัตถุทรงตัน

 

จุดประสงค์
1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
4.บันทึกชิ้นงานได้

คำชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม
1. การเรียนในบทที่ 2 นี้ จะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม prodesktop ในการสร้างวัตุถุทรงตัน
2. ให้นักเรียนทบทวนการเข้าสู่โปรแกรม prodesktop รวมทั้งการใช้เครื่องมือและคีย์ลัด
3. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม prodesktop
4. ในการสร้างวัถตุทรงตัน ด้วยโปรแกรม prodesktop ให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบ บทที่ 2 การสร้างวัถตุทรงตัน
ที่ครูได้อัพโหลดขึ้นไว้ที่ Scribd

(การสร้างวัตถุทรงต้น)
5. หลังจากที่ ทำงานเสร็จให้นักเรียนบักทึกชื่อไฟลฺ์โดยใช้ชื่อนักเรียน(ภาษาอังกฤษ)แล้วตามด้วยเลข 2
6. จากกิจกรรมการเรียนนี้นักเรียนได้ศึกษาเอกสารใบความรู้ที่ 2 การสร้างวัตถุทรงตันทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือ ให้นักเรียนบันทึกปัญหา อุปสรรคในการทำกิจกรรม รวมทั้งการศึกษาเอกสารทางอินเตอร์เน็ตลงในบันทึกความคิดเห็น

Advertisements