• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การตัดมุมที่มีลักษณะกลมมน

 จุดประสงค์
1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
4. ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได้
5. บันทึกชิ้นงานได้

 กิจกรรมการเรียน
1. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม prodesktop ขึ้นมา
2. นักเรียนดูคลิบวีดีโอต่อไปนี้

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตาามขั้นตอนที่ได้ดูในคลิปวีดีโอ โดยใช้ ใบความรู้ เรื่อง การตัดมุมที่มีลักษณะกลมมนประกอบการปฏิบัติ
4. นักเรียนบันทึ่กช้ินงาน
5. ให้นักเรียนนำเสนอช้ินงานของตนเองผ่านโปรเจกเตอร์
6. นักเรียนบันทึก ผลการทำกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และความเห็นอื่น ๆ ในช่องใส่ความเห็นทุกคน

Advertisements