• การเรียนการสอน

  • Advertisements

ดวงจันอยู่ใหน

 

 

ดวงจันทร์อยู่ทีี่ไหน

นักเรียนอาจจะเคยเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน ณ เวลาต่าง ๆ กัน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสงจันทร์ที่ปรากฎกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ นักเรียนอาจไม่ทราบว่่าเราสามารถพยากรณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ถ้าเราทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก
ให้นักรียน

 

                คำถาม       A  เราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลาใด
                                 B  ในทุก ๆ หัวค่ำที่ฟ้าไส ๆ นักเรียนมองเห็นดวงจันทร์เป็นประจำหรือไม่
                                 C  นักเรียนเคยเห็นดวงจันในเวลากลางวันหรือไม่
                                 D  นักเรียนเคยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นข้างแรมกับตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏในแต่ 
                                     ละวัน ณ เวลาเดียวกัน เช่น เวลา 2 ทุ่ม
                 กิจกรรมเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นข้างแรมกับตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏ 
                                 1. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์ ต่อไปนี้
                   

                                 2. ให้นักเรียนสังเกตดวงจันทร์โดยเริ่มที่วันแรม 15 ค่ำ จนถึงคืนจันทร์วันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) โดย
                                      สังเกตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น

 

Advertisements