• การเรียนการสอน

  • Advertisements

โปรแกรมกราฟฟิกแบบ Restor

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
หัวข้อเรื่องและงาน
       1.  ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
       2.  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 
       3.  การติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย
      4.  การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)ด้านความรู้
      1.  บอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
      2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ได้
      3.  ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยได้
      4.  เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshopได้
ด้านทักษะ
     1.  นำความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มาตัดต่อดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ได้
     2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ฟอนต์ภาษาไทยได้ด้วยตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
     1.  ความมีวินัย
     2.  ความรับผิดชอบ
    3.  ความซื่อสัตย์
   4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
    5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
      1. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมแบบ Restor และการติดตั้ง จากใบความรู้การใช้โปแกรมกราฟฟิกแบบ Restor
      2. ให้นักเรียนลองฝึกติดตั้งฟอนท์ภาษาไทย
      3. ให้นักเรียนเขียนเน้ือหาที่สงสัยคนละ 3 คำถาม แล้วให้โพสในทวิตเตอร์ของนักเรียนเอง

Advertisements