• การเรียนการสอน

  • Advertisements

ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก

หัวข้อเรื่องและงาน
1.    ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป
2.  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์
3.  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
สาระสำคัญ
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
1.  อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปได้
 2.  อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ได้
 3. อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์ ได้
ด้านทักษะ
1. สามารถจัดเก็บไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์อย่างละเอียดได้
2. นำบทเรียนที่เรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์กับตนเองได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.  ความมีวินัย
2.  ความรับผิดชอบ
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ให้นักเรียนในห้องแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อการศึกษา ดังนี้
     หัวข้อที่ 1 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป
     หัวข้อที่ 2 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์
     หัวข้อที่ 3 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
4. ในการศึกษาให้นักเรียนศึกษาจากนี้ 

ประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิก 

ประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิก
5.  ให้เวลาศึกษากลุ่มละ 20 นาที หลังจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา
6. ให้นักเรียนบันทึกปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนในชั่วโมงนี้ ลงใน Leave a Comme
7. และให้นักเรียนค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิกจากอินเตอร์

Advertisements