• การเรียนการสอน

  • Advertisements

โปรแกรมกราฟฟิกแบบ Restor

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
หัวข้อเรื่องและงาน
       1.  ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
       2.  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 
       3.  การติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย
      4.  การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)ด้านความรู้
      1.  บอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
      2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ได้
      3.  ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยได้
      4.  เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshopได้
ด้านทักษะ
     1.  นำความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มาตัดต่อดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ได้
     2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ฟอนต์ภาษาไทยได้ด้วยตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
     1.  ความมีวินัย
     2.  ความรับผิดชอบ
    3.  ความซื่อสัตย์
   4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
    5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
      1. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมแบบ Restor และการติดตั้ง จากใบความรู้การใช้โปแกรมกราฟฟิกแบบ Restor
      2. ให้นักเรียนลองฝึกติดตั้งฟอนท์ภาษาไทย
      3. ให้นักเรียนเขียนเน้ือหาที่สงสัยคนละ 3 คำถาม แล้วให้โพสในทวิตเตอร์ของนักเรียนเอง

Advertisements

ความแตกต่างกราฟิก 2 มิติ

หัวข้อเรื่องและงาน
 1.  โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
 2.  โปรแกรมกราฟิก  2  มิติ
 3.  งานกราฟิกแบบ 3 มิติ
 4.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 
 5.  ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
สาระสำคัญ
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก  โปรแกรมกราฟิก   2   มิติ งานกราฟิกแบบ  3  มิติ  โปรแกรมกราฟิก   3   มิติ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
        1.  อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
        2.  อธิบายโปรแกรมกราฟิก 2 มิติได้
       3. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้
       4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้
       5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติกับกราฟิกแบบ 3 มิติได้
ด้านทักษะ
            1. นำการประยุกต์การใช้งานกราฟิก 3 มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้
            2. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติมาใช้ในการเรียนได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          1.  ความมีวินัย
         2.  ความรับผิดชอบ
         3.  ความซื่อสัตย์
        4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
         5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียน
         1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ raster และอีกกลุ่มศึกษา เรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ vector ใช้เวลา 40 นาที โดยให้นักเรียนศึกษาจาก ลิงค์ต่อไปนี้
             ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติแบบ raster และ vector

         2. ให้นักเรียนแต่ละคน login เข้าไปใน twitter ของตนเอง และให้สรุปความแตกต่างของกราฟิกแบบ raster และ vector สั้น โดยส่งโดยข้อความโดยตรง(Direct Messages)ที่ kroochaiwat
         3. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/paingpit/pan2-4.htm

ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก

หัวข้อเรื่องและงาน
1.    ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป
2.  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์
3.  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
สาระสำคัญ
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
1.  อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปได้
 2.  อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์ได้
 3. อธิบายไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์ ได้
ด้านทักษะ
1. สามารถจัดเก็บไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์อย่างละเอียดได้
2. นำบทเรียนที่เรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์กับตนเองได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.  ความมีวินัย
2.  ความรับผิดชอบ
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ให้นักเรียนในห้องแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อการศึกษา ดังนี้
     หัวข้อที่ 1 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป
     หัวข้อที่ 2 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบเวกเตอร์
     หัวข้อที่ 3 เรื่อง ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมปและเวกเตอร์
4. ในการศึกษาให้นักเรียนศึกษาจากนี้ 

ประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิก 

ประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิก
5.  ให้เวลาศึกษากลุ่มละ 20 นาที หลังจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา
6. ให้นักเรียนบันทึกปัญหา อุปสรรค และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนในชั่วโมงนี้ ลงใน Leave a Comme
7. และให้นักเรียนค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของกราฟฟิกจากอินเตอร์

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน เลือกทำรายงานหัวข้อต่อไปนี้

 1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่้)
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์    (ศึกษาที่นี่)
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่)
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์(ศึกษาที่นี่)
  6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ (ศึกษาที่นี่)
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ทำรายงานออกมานำเสนอหน้าชั้น โดยให้เพื่อน
ที่อยู่ภายในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. กราฟิกหมายถึงข้อใด
     ก. การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์  ข. ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ
     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    ง. ไม่มีข้อใดถูก
2.  ข้อใดคือความหมายของ “คอมพิวเตอร์กราฟิก”
      ก.  สร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์  ข. สร้างและการจัดการภาพกราฟิก
      ค.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ง. การใช้งานกราฟิกที่ดี
3. พิกเซลมาจากคำว่าอย่างไร ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ
     ก. Picture กับ Else    ข. Picture กับ Element
     ค. Picture กับ Pixels    ง. Picture กับ Resolution
4.  ข้อใดคือความหมายของพิกเซล
      ก. จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
      ค.  จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ง.  ถูกหมดทุกข้อ
5. ภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดี ควรจะมีค่าความละเอียดข้อใด
     ก. 300 X 300 ppi    ข. 200 X 200 ppi
     ค. 600 X 600 ppi    ง. ถูกหมดทุกข้อ
6. วิธีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมี 2 แบบคือแบบใดบ้าง
     ก.  Raster , Bitmap    ข. Raster, Vector
     ค.  Raster, BMP    ง. Vector, BMP
7. การประมวลผลแบบ Vector หรือ Object-Oriented Graphics หรือเรียกว่าเป็นรูปภาพแบบข้อใด
    ก. Resolution     ข. Independent
    ค. Resolution-Independent   ง. Object-Independent
8.  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประเภทวาดรูป  
 ก.     CorelDRAW ข.  Adobe Illustrator
    ค.  AutoCAD                                               ง. ถูกหมดทุกข้อ
9.  ไฟล์รูปภาพที่มีส่วนขยาย .WMF เป็นไฟล์รูปภาพของโปรแกรมข้อใด 
 ก.     Adobe Photoshop ข.    Microsoft Office
      ค. Microsoft Windows                                  ง.     ถูกหมดทุกข้อ
10.  ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด  
 ก.    ความละเอียดมากขึ้น  ข. ความละเอียดคงที่
       ค. ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง                    ง.   ความละเอียดลดลง
11.  ภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป แบบใดสามารถตกแต่งความละเอียดของภาพสวยงามดีกว่า
 ก.     เวกเตอร์ ข. บิตแมปและเวกเตอร์
       ค. บิตแมป                                                ง.  ไม่มีข้อใดถูก
12.  เครื่องสแกนเนอร์มีหน้าที่อย่างไร
 ก.  แปลงภาพตัวอักษรให้เป็นข้อมูล ข.  แปลงภาพวาดให้เป็นข้อมูล
 ค.  แปลงเสียงให้เป็นข้อมูล                                 ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
13.  กระดานกราฟิก (Graphic Tablet) เป็นอุปกรณ์ในข้อใด 
 ก.   ช่วยวาดภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ได้ ข.   บอกตำแหน่งของการวาด
  ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.                                               ง.    ไม่มีข้อใดถูก
14.  สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอย่างไร
 ก.     CMY ข.  RGB
ค.      CMYK                                                          ง.     RED
15.  คำว่า อิเมจโปรเซสซิง (Image Processing) หมายถึงข้อใด
 ก.    การแสดงภาพเคลื่อนไหว  ข. การแสดงภาพโฆษณา
ค.    การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรูป            ง.  ถูกหมดทุกข้อ

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

หัวข้อเรื่องและงาน
1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
สาระสำคัญ
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก  การเกิดภาพบน เครื่องคอมพิวเตอร์    การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ งานกราฟิก  หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงาน ด้านต่าง ๆ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 2. อธิบายการเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 3. อธิบายการประมวลผลภาพแบบ Raster และ Vector ได้
 4. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
 5. อธิบายหลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 6. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆได้
ด้านทักษะ
1.  สามารถระบุได้ถึงหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
2. นำความรู้ที่ได้จากประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับการใช้งานด้านกราฟิกได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.  ความมีวินัย
2.  ความรับผิดชอบ
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5.  ความสนใจใฝ่รู้