• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะกลมมนทั้งสองข้าง

                                        
 

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
จุดประสงค์
       1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
       2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
      3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
     4.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได้
     5.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้างได้
     6.บันทึกชิ้นงานได้

กิจกรรมการเรียน
คำสั่ง ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
     1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสาร การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
     2. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก วีดีโอข้างล่างต่อไปนี้

       3. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมโปรเดสทอป และดำเนินการปฏฺบัติตามเอกสารและวีดีโอตัวอย่าง

Advertisements
%d bloggers like this: