• การเรียนการสอน

 • Advertisements

ความแตกต่างกราฟิก 2 มิติ

หัวข้อเรื่องและงาน
 1.  โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
 2.  โปรแกรมกราฟิก  2  มิติ
 3.  งานกราฟิกแบบ 3 มิติ
 4.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 
 5.  ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
สาระสำคัญ
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก  โปรแกรมกราฟิก   2   มิติ งานกราฟิกแบบ  3  มิติ  โปรแกรมกราฟิก   3   มิติ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
        1.  อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
        2.  อธิบายโปรแกรมกราฟิก 2 มิติได้
       3. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้
       4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้
       5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติกับกราฟิกแบบ 3 มิติได้
ด้านทักษะ
            1. นำการประยุกต์การใช้งานกราฟิก 3 มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้
            2. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติมาใช้ในการเรียนได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          1.  ความมีวินัย
         2.  ความรับผิดชอบ
         3.  ความซื่อสัตย์
        4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
         5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียน
         1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ raster และอีกกลุ่มศึกษา เรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ vector ใช้เวลา 40 นาที โดยให้นักเรียนศึกษาจาก ลิงค์ต่อไปนี้
             ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติแบบ raster และ vector

         2. ให้นักเรียนแต่ละคน login เข้าไปใน twitter ของตนเอง และให้สรุปความแตกต่างของกราฟิกแบบ raster และ vector สั้น โดยส่งโดยข้อความโดยตรง(Direct Messages)ที่ kroochaiwat
         3. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/paingpit/pan2-4.htm

Advertisements

32 Responses

 1. ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe Photoshop

 2. ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมกราฟิก2มิติงานกราฟิกแบบ3มิติโปรแกรมกราฟิก3มิติอธิบายเกี่ยวกับงานกราฟิกได้อธิบายโปรแกรมกราฟิก2มิติได้เขียนงานกราฟิกแบบ3มิติได้วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก2มิติกับกราฟิก3มิติได้นำมาประยุกต์การใช้งานกราฟิก3มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้

 3. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 4. ศึกษาเกี่ยวกับกราฟิกและสามารถนําไปอธิบายและให้ความรู้ได้

 5. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 6. ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ
  ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe
  ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

  Photoshop

 7. ศึกษา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
  สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
  ด้านความรู้
  1. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
  2. อธิบายโปรแกรมกราฟิก 2 มิติได้
  3. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้
  4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้
  5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติกับกราฟิกแบบ 3 มิติได้
  ด้านทักษะ
  1. นำการประยุกต์การใช้งานกราฟิก 3 มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้

 8. ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และศึกษาเกี่ยวกับกราฟิก 3 มิติได้

 9. สามารถหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก2มิติได้

 10. แบบ Raster สามารถตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงามแบบ Vector เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

 11. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้

 12. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติเพื่อนำไปศึกษาฬนการเรียนต่อไป

 13. สามารถนําความร้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกไปสร้างงานกราฟิกแบบต่างต่าง

 14. สามารถศึกษาและปฎิบัติโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้

 15. ภาพกราฟิกแบบ Raster
  การตกแต่งและแก้ไขภาพ สามารถทำได้ง่ายและสวยงาม เช่น การ
  Retouching ภาพคนแก่ให้หนุ่มขึ้น เป็นต้น

 16. นําความรู้ที่ไปช้ในชีวิตประจําวันได้และนําไปใช้ในการศึกษาต่อได้

 17. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 18. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 19. โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติสามารถศึกษาและปฎิบัติเกื่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิก 2 มิติงานกราฟิกแบบ 3 มิติโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 20. ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ
  ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe
  ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

 21. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

 22. ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และศึกษาเกี่ยวกับกราฟิก 3 มิติได้

 23. ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และศึกษาเกี่ยวกับกราฟิก 3 มิติได้

 24. ข้อดีภาพกราฟฟิกแบบ Raster คือสามารถแก้ไขปรับแต่งภาพได้ง่ายและสวยงาม นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม2มิติและ3มิติได้

 25. นําความรู้เรื่องกราฟฟิก2มิติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจัวันได้

 26. โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกนําไปใช้ประโยชน์ได้

 27. ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายใช้ประโยชน์ได้

 28. นําความรู้เรื่องกราฟ3มิติไปใช้ประโยชน์ได้

 29. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
  สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

 30. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกไปใช้ในการสึกษาได้

 31. ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมกราฟิก2มิติงานกราฟิกแบบ3มิติโปรแกรมกราฟิก3มิติอธิบายเกี่ยวกับงานกราฟิกได้อธิบายโปรแกรมกราฟิก2มิติได้เขียนงานกราฟิกแบบ3มิติได้วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก2มิติกับกราฟิก3มิติ

 32. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ งานกราฟิกแบบ 3 มิติ โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
  สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนําไปใช้ในการศึกษาต่อได้

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: