• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะกลมมนทั้งสองข้าง

                                        
 

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
จุดประสงค์
       1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
       2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
      3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
     4.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได้
     5.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้างได้
     6.บันทึกชิ้นงานได้

กิจกรรมการเรียน
คำสั่ง ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
     1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสาร การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
     2. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก วีดีโอข้างล่างต่อไปนี้

       3. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมโปรเดสทอป และดำเนินการปฏฺบัติตามเอกสารและวีดีโอตัวอย่าง

Advertisements

โปรแกรมกราฟฟิกแบบ Restor

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
หัวข้อเรื่องและงาน
       1.  ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
       2.  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 
       3.  การติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย
      4.  การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)ด้านความรู้
      1.  บอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
      2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ได้
      3.  ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยได้
      4.  เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshopได้
ด้านทักษะ
     1.  นำความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มาตัดต่อดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ได้
     2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ฟอนต์ภาษาไทยได้ด้วยตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
     1.  ความมีวินัย
     2.  ความรับผิดชอบ
    3.  ความซื่อสัตย์
   4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
    5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
      1. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมแบบ Restor และการติดตั้ง จากใบความรู้การใช้โปแกรมกราฟฟิกแบบ Restor
      2. ให้นักเรียนลองฝึกติดตั้งฟอนท์ภาษาไทย
      3. ให้นักเรียนเขียนเน้ือหาที่สงสัยคนละ 3 คำถาม แล้วให้โพสในทวิตเตอร์ของนักเรียนเอง

ความแตกต่างกราฟิก 2 มิติ

หัวข้อเรื่องและงาน
 1.  โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
 2.  โปรแกรมกราฟิก  2  มิติ
 3.  งานกราฟิกแบบ 3 มิติ
 4.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 
 5.  ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
สาระสำคัญ
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก  โปรแกรมกราฟิก   2   มิติ งานกราฟิกแบบ  3  มิติ  โปรแกรมกราฟิก   3   มิติ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
        1.  อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
        2.  อธิบายโปรแกรมกราฟิก 2 มิติได้
       3. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้
       4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้
       5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติกับกราฟิกแบบ 3 มิติได้
ด้านทักษะ
            1. นำการประยุกต์การใช้งานกราฟิก 3 มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้
            2. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติมาใช้ในการเรียนได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          1.  ความมีวินัย
         2.  ความรับผิดชอบ
         3.  ความซื่อสัตย์
        4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
         5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียน
         1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ raster และอีกกลุ่มศึกษา เรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ vector ใช้เวลา 40 นาที โดยให้นักเรียนศึกษาจาก ลิงค์ต่อไปนี้
             ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติแบบ raster และ vector

         2. ให้นักเรียนแต่ละคน login เข้าไปใน twitter ของตนเอง และให้สรุปความแตกต่างของกราฟิกแบบ raster และ vector สั้น โดยส่งโดยข้อความโดยตรง(Direct Messages)ที่ kroochaiwat
         3. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/paingpit/pan2-4.htm