• การเรียนการสอน

  • Advertisements

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน เลือกทำรายงานหัวข้อต่อไปนี้

 1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่้)
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์    (ศึกษาที่นี่)
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (ศึกษาที่นี่)
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์(ศึกษาที่นี่)
  6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ (ศึกษาที่นี่)
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ทำรายงานออกมานำเสนอหน้าชั้น โดยให้เพื่อน
ที่อยู่ภายในชั้นเรียนเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

Advertisements
%d bloggers like this: