• การเรียนการสอน

  • Advertisements

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. กราฟิกหมายถึงข้อใด
     ก. การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์  ข. ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ
     ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    ง. ไม่มีข้อใดถูก
2.  ข้อใดคือความหมายของ “คอมพิวเตอร์กราฟิก”
      ก.  สร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์  ข. สร้างและการจัดการภาพกราฟิก
      ค.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ง. การใช้งานกราฟิกที่ดี
3. พิกเซลมาจากคำว่าอย่างไร ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ
     ก. Picture กับ Else    ข. Picture กับ Element
     ค. Picture กับ Pixels    ง. Picture กับ Resolution
4.  ข้อใดคือความหมายของพิกเซล
      ก. จุดสีดำเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ข. จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
      ค.  จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมกัน   ง.  ถูกหมดทุกข้อ
5. ภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดี ควรจะมีค่าความละเอียดข้อใด
     ก. 300 X 300 ppi    ข. 200 X 200 ppi
     ค. 600 X 600 ppi    ง. ถูกหมดทุกข้อ
6. วิธีการประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมี 2 แบบคือแบบใดบ้าง
     ก.  Raster , Bitmap    ข. Raster, Vector
     ค.  Raster, BMP    ง. Vector, BMP
7. การประมวลผลแบบ Vector หรือ Object-Oriented Graphics หรือเรียกว่าเป็นรูปภาพแบบข้อใด
    ก. Resolution     ข. Independent
    ค. Resolution-Independent   ง. Object-Independent
8.  ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประเภทวาดรูป  
 ก.     CorelDRAW ข.  Adobe Illustrator
    ค.  AutoCAD                                               ง. ถูกหมดทุกข้อ
9.  ไฟล์รูปภาพที่มีส่วนขยาย .WMF เป็นไฟล์รูปภาพของโปรแกรมข้อใด 
 ก.     Adobe Photoshop ข.    Microsoft Office
      ค. Microsoft Windows                                  ง.     ถูกหมดทุกข้อ
10.  ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด  
 ก.    ความละเอียดมากขึ้น  ข. ความละเอียดคงที่
       ค. ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง                    ง.   ความละเอียดลดลง
11.  ภาพเวกเตอร์และภาพบิตแมป แบบใดสามารถตกแต่งความละเอียดของภาพสวยงามดีกว่า
 ก.     เวกเตอร์ ข. บิตแมปและเวกเตอร์
       ค. บิตแมป                                                ง.  ไม่มีข้อใดถูก
12.  เครื่องสแกนเนอร์มีหน้าที่อย่างไร
 ก.  แปลงภาพตัวอักษรให้เป็นข้อมูล ข.  แปลงภาพวาดให้เป็นข้อมูล
 ค.  แปลงเสียงให้เป็นข้อมูล                                 ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
13.  กระดานกราฟิก (Graphic Tablet) เป็นอุปกรณ์ในข้อใด 
 ก.   ช่วยวาดภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์ได้ ข.   บอกตำแหน่งของการวาด
  ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.                                               ง.    ไม่มีข้อใดถูก
14.  สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลัก 3 สี รวมกันเรียกว่าอย่างไร
 ก.     CMY ข.  RGB
ค.      CMYK                                                          ง.     RED
15.  คำว่า อิเมจโปรเซสซิง (Image Processing) หมายถึงข้อใด
 ก.    การแสดงภาพเคลื่อนไหว  ข. การแสดงภาพโฆษณา
ค.    การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรูป            ง.  ถูกหมดทุกข้อ

Advertisements
%d bloggers like this: