• การเรียนการสอน

  • Advertisements

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

หัวข้อเรื่องและงาน
1.  ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2.  การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3.  การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
 5.  หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 6.  คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
สาระสำคัญ
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก  การเกิดภาพบน เครื่องคอมพิวเตอร์    การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ งานกราฟิก  หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงาน ด้านต่าง ๆ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 2. อธิบายการเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 3. อธิบายการประมวลผลภาพแบบ Raster และ Vector ได้
 4. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
 5. อธิบายหลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 6. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆได้
ด้านทักษะ
1.  สามารถระบุได้ถึงหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกได้
2. นำความรู้ที่ได้จากประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับการใช้งานด้านกราฟิกได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.  ความมีวินัย
2.  ความรับผิดชอบ
3.  ความซื่อสัตย์
4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
5.  ความสนใจใฝ่รู้

Advertisements
%d bloggers like this: