• การเรียนการสอน

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะกลมมนทั้งสองข้าง

                                        
 

การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
จุดประสงค์
       1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
       2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
      3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
     4.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได้
     5.ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้างได้
     6.บันทึกชิ้นงานได้

กิจกรรมการเรียน
คำสั่ง ให้นักเรียนดำเนินการต่อไปนี้
     1. ให้นักเรียนศึกษาเอกสาร การตัดมุมวัตถุที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง:Round Edges
     2. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก วีดีโอข้างล่างต่อไปนี้

       3. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมโปรเดสทอป และดำเนินการปฏฺบัติตามเอกสารและวีดีโอตัวอย่าง

Advertisement

โปรแกรมกราฟฟิกแบบ Restor

ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบ Rastor
หัวข้อเรื่องและงาน
       1.  ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop
       2.  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop 
       3.  การติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย
      4.  การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)ด้านความรู้
      1.  บอกความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
      2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ได้
      3.  ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยได้
      4.  เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshopได้
ด้านทักษะ
     1.  นำความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop มาตัดต่อดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ได้
     2.  ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop  ฟอนต์ภาษาไทยได้ด้วยตนเอง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
     1.  ความมีวินัย
     2.  ความรับผิดชอบ
    3.  ความซื่อสัตย์
   4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
    5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
      1. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมแบบ Restor และการติดตั้ง จากใบความรู้การใช้โปแกรมกราฟฟิกแบบ Restor
      2. ให้นักเรียนลองฝึกติดตั้งฟอนท์ภาษาไทย
      3. ให้นักเรียนเขียนเน้ือหาที่สงสัยคนละ 3 คำถาม แล้วให้โพสในทวิตเตอร์ของนักเรียนเอง

ความแตกต่างกราฟิก 2 มิติ

หัวข้อเรื่องและงาน
 1.  โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
 2.  โปรแกรมกราฟิก  2  มิติ
 3.  งานกราฟิกแบบ 3 มิติ
 4.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 
 5.  ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
สาระสำคัญ
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก  โปรแกรมกราฟิก   2   มิติ งานกราฟิกแบบ  3  มิติ  โปรแกรมกราฟิก   3   มิติ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านความรู้
        1.  อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
        2.  อธิบายโปรแกรมกราฟิก 2 มิติได้
       3. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติ ได้
       4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติได้
       5. วิเคราะห์ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติกับกราฟิกแบบ 3 มิติได้
ด้านทักษะ
            1. นำการประยุกต์การใช้งานกราฟิก 3 มิติมาใช้กับงานในอนาคตได้
            2. เขียนงานกราฟิกแบบ 3 มิติมาใช้ในการเรียนได้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
          1.  ความมีวินัย
         2.  ความรับผิดชอบ
         3.  ความซื่อสัตย์
        4.  ความมีมนุษย์สัมพันธ์
         5.  ความสนใจใฝ่รู้
กิจกรรมการเรียน
         1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ raster และอีกกลุ่มศึกษา เรื่อง โปรแกรมกราฟฟิก 2 มิติ แบบ vector ใช้เวลา 40 นาที โดยให้นักเรียนศึกษาจาก ลิงค์ต่อไปนี้
             ความแตกต่างของกราฟิก 2 มิติแบบ raster และ vector

         2. ให้นักเรียนแต่ละคน login เข้าไปใน twitter ของตนเอง และให้สรุปความแตกต่างของกราฟิกแบบ raster และ vector สั้น โดยส่งโดยข้อความโดยตรง(Direct Messages)ที่ kroochaiwat
         3. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/paingpit/pan2-4.htm

การตัดมุมที่มีลักษณะกลมมน

 จุดประสงค์
1.บอกความแตกต่างของ Workplane Base, Frontal,Lateral ได้
2.เลือกใช้งาน Workplane Base, Frontal,Lateral ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3.สร้างชิ้นงานวัตถุทรงตันได้
4. ตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมได้
5. บันทึกชิ้นงานได้

 กิจกรรมการเรียน
1. ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม prodesktop ขึ้นมา
2. นักเรียนดูคลิบวีดีโอต่อไปนี้

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติตาามขั้นตอนที่ได้ดูในคลิปวีดีโอ โดยใช้ ใบความรู้ เรื่อง การตัดมุมที่มีลักษณะกลมมนประกอบการปฏิบัติ
4. นักเรียนบันทึ่กช้ินงาน
5. ให้นักเรียนนำเสนอช้ินงานของตนเองผ่านโปรเจกเตอร์
6. นักเรียนบันทึก ผลการทำกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และความเห็นอื่น ๆ ในช่องใส่ความเห็นทุกคน

ดวงจันอยู่ใหน

 

 

ดวงจันทร์อยู่ทีี่ไหน

นักเรียนอาจจะเคยเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน ณ เวลาต่าง ๆ กัน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแสงจันทร์ที่ปรากฎกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ นักเรียนอาจไม่ทราบว่่าเราสามารถพยากรณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้ ถ้าเราทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก
ให้นักรียน

 

                คำถาม       A  เราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้ในเวลาใด
                                 B  ในทุก ๆ หัวค่ำที่ฟ้าไส ๆ นักเรียนมองเห็นดวงจันทร์เป็นประจำหรือไม่
                                 C  นักเรียนเคยเห็นดวงจันในเวลากลางวันหรือไม่
                                 D  นักเรียนเคยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นข้างแรมกับตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏในแต่ 
                                     ละวัน ณ เวลาเดียวกัน เช่น เวลา 2 ทุ่ม
                 กิจกรรมเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นข้างแรมกับตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏ 
                                 1. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์ ต่อไปนี้
                   

                                 2. ให้นักเรียนสังเกตดวงจันทร์โดยเริ่มที่วันแรม 15 ค่ำ จนถึงคืนจันทร์วันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) โดย
                                      สังเกตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น